To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Қаражат тарту мақсатындағы техникалық аудит

SRK компаниясы өз техникалық білімін қаржы аудит саласында келесі қызметтерді ұсыну үшін пайдаланады:

  • МСФО – Экономисттер талабымен жасалатын минералды ресурстар мен кен қорларын бағалау, кеннің қолдану мерзімі және кәсіпорынды жабу құнының дәлдігі мен дұрыстығы туралы тұжырым.  
  • Акционерлік қаржыландыру – Қор биржаларының көпшілігі минералды ресурстар мен қорлардың бағалауы, өндіру көлемінің болжамы, шығындар және айналым қаражаттары жөнінде білікті тұлғаның қорытындысын талап етеді. Сонымен қатар, ол қорытындыны тәуелсіз сарапшылар дайындау қажет.
  • Несиелік қаржыландыру – Жоғарыда айтылғандай, жобаны қаржыландыру кезінде банкілер тәуелсіз бағалауды талап етеді.  
  • Қосылу мен жұтылу –Компаниялардың қосылу мен жұтылуына қатысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағалау үшін SRK білікті инженерлер мен талдаушылардың тобын ұсына алады, және баға ұсыныстарын қалыптастыру мен келіссөздер ұйымдастыру үшін олардың құнын анықтайды.